Ďalšie príspevky

Ďalšie príspevky

Aký postup zvoliť pri príprave dovolenkovej lekárničky

Dovolenková lekárnička je súbor liekov, zdravotníckych pomôcok a doplnkov určená na pobyt mimo bežne dostupnej zdravotnej (predovšetkým lekárenskej) starostlivosti za účelom zabezpečenia správnej a racionálnej liekovej liečby a samoliečenia menej závažných zdravotných problémov.

Dovolenková lekárnička by mala teda byť neoddeliteľnou súčasťou výbavy v prípade cestovania, a to predovšetkým do destinácií, kde nie je priestorovo a časovo dostupná bežná lekárenská služba. To sa týka nielen ciest a pobytov dovolenkových, ale aj pracovných.

Príprava dovolenkovej lekárničky by nemala prebiehať na poslednú chvíľu a s jej prípravou by sa malo začať optimálne 2 až 3 mesiace pred plánovanou cestou.

V rámci konzultačnej činnosti realizovanej v rámci dispenzácie je vhodné pri vytváraní alebo dopĺňaní dovolenkovej lekárničky postupovať metodicky tak, aby výsledná podoba lekárničky minimalizovala riziko problematického priebehu dovolenky ako dôsledku nesprávneho vybavenia liekmi a doplnkami.
 width=

Obrázok 1. Lieky a doplnky pre osobnú potrebu, prípravky náhradnej detskej výživy, lieky s chladivým reťazcom prepravované v osobitných obaloch a dietetiká na špeciálnu výživu je možné umiestňovať aj do príručnej batožiny v prípade bezpečnostných kontrol. (zdroj: onshorekare.com)

Pri dispenzácii je vhodné postupovať podľa uvedenej osnovy, podľa ktorej by súčasťou cestovnej lekárničky mali byť:

  1. dokumenty (očkovací preukaz, preukaz alebo karta poistenca, dokument o krvnej skupine a iné dokumenty súvisiace s možnými zdravotnými rizikami),
  2. dlhodobo užívané lieky a zdravotnícke pomôcky predpisované lekárom (vrátane príslušenstva),
  3. lieky, zdravotnícke pomôcky a doplnky neviazané na lekársky predpis s častou frekvenciou používania,
  4. lieky a doplnky, ktoré súvisia so samotným cestovaním alebo je ich použitie predpokladateľné v súvislosti s dovolenkovou destináciou,
  5. lieky pre nepredvídateľné situácie, ktoré by mohli prerušiť alebo inak ohroziť dovolenkový pobyt,
  6. zdravotnícke pomôcky na bežné použitie (vrátane vonkajšieho obalu lekárnicky zaisťujúceho bezpečné prenášanie a uchovávanie obsahu).

Lekárnička by mala byť v najväčšej možnej miere individualizovaná, čo znamená, že by minimálne v prípade prvých troch bodov mala byť pripravovaná pre každú cestujúcu dospelú osobu a dieťa samostatne.
 width=

Obrázok 2. Pri cestovaní je vždy vhodné mať so sebou originál očkovacieho preukazu. (zdroj: ševt.sk)

Vakcíny a prípravky na prevenciu

Ide o skupinu liekov, ktoré v konečnom dôsledku často nebývajú súčasťou výslednej dovolenkovej lekárničky, ale ktorých zaobstaranie, používanie alebo aplikácia by mali byť zabezpečené v dostatočnom časovom predstihu pred plánovanou cestou.

Najtypickejším príkladom liekov z tejto skupiny sú očkovacie látky a preventívne lieky, ktoré sú v prípade cestovania do zvolenej destinácie vyžadované alebo odporúčané (žltá zimnica, malária a podobne), resp. vakcíny na preočkovanie, u ktorých je aplikácia z dôvodu udržania obranyschopnosti nevyhnutná (tetanus, čierny kašeľ a podobne).

O každom realizovanom očkovaní by mal byť vytvorený samostatný záznam v očkovacom preukaze a očkovací preukaz by mal byť súčasťou dokumentov v dovolenkovej lekárničke.

Do tejto skupiny liekov a doplnkov môžeme zaradiť aj prípravky používané na liečbu akútnych ochorení, ktoré časovo bezprostredne predchádzajú vycestovaniu (antibiotická a podporná liečba, medikácia súvisiaca so zubárskym zákrokom a podobne).

Príkladom doplnkov, ktoré sú vo vybraných prípadoch vhodné alebo odporúčané na užívanie ešte pred zahájením cesty sú probiotiká.

Dokumenty

Súčasťou cestovnej lekárničky by v prvom rade mali byť dokumenty, ktoré sú nápomocné pri riešení akútnych zdravotných problémov počas cesty a v cieľovej destinácii.

Okrem už spomenutého očkovacieho preukazu je potrebné mať pri sebe štandardnú kartu poistenca pre tú časť cesty, ktorá má prebiehať v rámci krajiny trvalého pobytu a tiež dokumenty súvisiace s dovolenkovým alebo iným nadstavbovým poistením.

Každá cestujúca osoba by mala byť pre prípad nevyhnutnosti vybavená dokumentom potvrdzujúcim krvnú skupinu, prípadné iné dôležité informácie pre prípadnú neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

Súčasťou dokumentov môžu byť aj potvrdenia o realizácii a výsledkoch preventívnych testovaní na vybrané ochorenia.

Dlhodobo užívané lieky a zdravotnícke pomôcky

Lieky na dlhodobé užívanie predpisované lekárom by mali tvoriť základ výbavy lekárničky a mali by byť zabezpečené v dostatočnom časovom predstihu pred plánovaným vycestovaním.

Vždy je dôležité mať so sebou v lekárničke nielen dostatočný počet dávok na celú plánovanú cestu, ale mať aj lieky v dostatočnej časovej rezerve pre prípad, že by sa z akýchkoľvek príčin cesta alebo pobyt predĺžili.

Aj z tohto pohľadu sa preto veľmi neodporúča baliť do dovolenkovej lekárničky dávkovače liekov s presne odpočítaným počtom dávok. Okrem vyššie uvedeného platí všeobecná zásada, že lieky by mali byť v dovolenkovej lekárničke zabalené v pôvodnom balení aj s príbalovou informáciou.

Preprava a uchovávanie liekov po jednotlivých dávkach v dávkovačoch je riziková aj z pohľadu uchovania kvality liekov (riziková expozícia vlhkosti, teplote a iným faktorom).

Lieky a doplnky neviazané na predpis s častou frekvenciou používania

Pod pojmom lieky a doplnky neviazané na lekársky predpis s častou frekvenciou používania sa chápu prípravky, ktoré si bežne pacient vyberá v lekárni bez lekárskeho predpisu, a ktoré súvisia s asistovaným samoliečením alebo doplnkovou starostlivosťou o chronické ochorenia, resp. občasné menej závažné zhoršenia zdravotného stavu, ktoré si nevyžadujú konzultáciu s lekárom.

Príkladom môžu byť lieky používané pri ochoreniach prejavujúcich sa občasnými záchvatmi alebo vzplanutiami (alergie, intolerancie, migréna, gastroezofagálny reflux a podobne).

Do uvedenej kategórie patria aj zdravotnícke pomôcky, ako sú ortézy, nosová hygiena, umelé slzy, ale aj meracie prístroje (glukomer, tlakomer) a podobne, ktoré by tiež mali byť súčasťou dovolenkovej lekárničky v prípade, ak bývajú relatívne často používané.

 width=

Obrázok 3. Všetky komponenty dovolenkovej lekárničky je dobré umiestniť do vhodného ochranného obalu. V lekárničke by mal byť uvedený aj kontakt na vlastníka pre prípad, že by došlo ku strate dovolenkovej lekárničky počas pobytu. (zdroj: pampaers.co.uk)

Lieky a doplnky, ktoré súvisia so samotným cestovaním

V rámci tejto skupiny by si každá cestujúca osoba mala do dovolenkovej lekárničky zbaliť lieky a doplnky, ktoré zo skúsenosti zvykne potrebovať, a ktoré súvisia so samotným cestovaním alebo je ich použitie predpokladateľné v súvislosti s dovolenkovou destináciou.

Typickým príkladom sú prípravky na ochranu pred UV žiarením, prípadne prípravky súvisiace s expozíciou slnečnému žiareniu. Pochopiteľne, pre každú osobu je potrebné voliť vhodný typ ochrany.

Ďalším častým komponentom dovolenkovej lekárničky z tejto kategórie sú lieky používané proti kinetózam a iným typom nevoľností alebo proti cestovateľským hnačkám a príbuzným tráviacim ťažkostiam (antidiaroiká, probiotiká, tráviace enzýmy, antiflatulenciá a podobne).

Nie zriedkavým sprievodným znakom cestovania do slnečných destinácií, ale aj do horského prostredia, je labiálny herpes, ktorý sa môže prejaviť aj ako dôsledok používania dopravného prostriedku.

Zo zdravotníckych pomôcok radíme do tejto skupiny napríklad kliešte alebo sady na odstránenie kliešťov, repelenty a iné pomôcky na ochranu pred hmyzom.

Lieky pre nepredvídateľné situácie

V neposlednom rade je potrebné do dovolenkovej lekárničky pribaliť aj lieky pre nepredvídateľné situácie, ktoré by mohli prerušiť alebo ohroziť pobyt v prípade, že sa v lekárničke neocitli v rámci predchádzajúcich skupín.

Do tejto skupiny patria predovšetkým analgetiká-antipyretiká, antihistaminiká, antidiaroiká, nosové dekongestíva, prípravky na ľahké infekcie močového mechúra, črevné adsorbenciá, prípravky na očný výplach, prípadne ušné dezinficienciá.

Zo zdravotníckych pomôcok do tejto kategórie určite patrí dezinfekcia a pomôcky na ošetrenie drobných rán.

Pomôcky na bežné použitie

Na záver treba do dovolenkovej lekárničky ešte doplniť pomôcky bežnej potreby, ako sú nožničky, a dentálne pomôcky.

V prípade, ak sa súčasťou dovolenkovej lekárničky stali aj lieky a prípravky vyžadujúce chladový reťazec, musí byť súčasťou výbavy aj termoizolačný obal s vhodnými chladiacimi pomôckami (napr. chladivé vankúšiky), ktorý slúži na prepravu.

 

Doplnkové poradenstvo pri príprave dovolenkovej lekárničky

V rámci doplnkového poradenstva pri príprave dovolenkovej lekárničky je vhodné dať do pozornosti aj nasledovné skutočnosti:

  • Všetky lieky a doplnky je vhodné prepravovať v pôvodnom balení aj s príbalovou informáciou, ak sa táto nachádza v balení.
  • V prípade všetkých komponentov dovolenkovej lekárničky je potrebné pred odchodom skontrolovať dobu použiteľnosti (exspirácie).
  • Najdôležitejšie komponenty dovolenkovej lekárničky (ideálne celá dovolenková lekárnička) by v prípade cesty lietadlom mala byť umiestňovaná do príručnej batožiny.
  • V prípade, ak sú súčasťou dovolenkovej lekárničky aj lieky s obsahom omamných a psychotropných látok alebo prekurzorov, odporúča sa mať k dispozícii pri cestovaní aj kópiu lekárskej správy, ktorá preukazuje indikáciu uvedených liekov zo strany lekára.

 

Aké základné lieky by v každej lekárničke nemali chýbať

Paracetamol

Paracetamol je analgetikum a antipyretikum, ale s pomerne slabým protizápalovým účinkom. Mechanizmus jeho účinku nie je úplne jasný. Bolo preukázané, že účinok paracetamolu je oveľa silnejší na inhibíciu mozgovej ako periférnej syntézy prostaglandínov. Paracetamol tiež inhibuje účinok endogénnych pyrogénov na hypotalamickom termoregulačnom centre, ktoré skôr koreluje s jeho antipyretickým účinkom.

Kyselina acetylsalicylová

Kyselina acetylsalicylová patrí, ako zástupca skupiny salicylátov, do skupiny farmaceutických látok nesteroidových analgetík/protizápalových liekov. Kyselina acetylsalicylová je, ako ester kyseliny salicylovej, liečivo s analgetickými, antipyretickými a protizápalovými účinkami. Mechanizmus jej účinku je opísaný ako inhibícia cyklooxygenázy, čo vedie k inhibícii tvorby prostanoidov prostaglandínu E2, prostaglandínu I2 a tromboxánu A2. Kyselina acetylsalicylová výrazne a ireverzibilne inhibuje agregáciu krvných doštičiek.

Omeprazol

Omeprazol, racemická zmes dvoch enantiomérov znižuje sekréciu žalúdkovej kyseliny vysoko cieleným mechanizmom účinku. Je špecifickým inhibítorom protónovej pumpy v parietálnych bunkách. Pôsobí rýchlo a pri dávkovaní jedenkrát denne zabezpečuje kontrolu reverzibilnou inhibíciou sekrécie žalúdkovej kyseliny.

Omeprazol je slabá zásada; koncentruje a konvertuje sa na aktívnu formu v silne kyslom prostredí vnútrobunkových kanálikov parietálnej bunky, kde inhibuje enzým H+, K+- ATPázu – protónovú pumpu. Tento účinok na posledný krok procesu tvorby žalúdkovej kyseliny je závislý od dávky a zabezpečuje vysoko účinnú inhibíciu bazálnej ako aj stimulovanej sekrécie kyseliny bez ohľadu na druh stimulu.

Loperamid

Loperamid sa viaže na opioidné receptory črevnej steny. Následne spomaľuje uvoľňovanie acetylcholínu a prostaglandínov, a tým znižuje propulznú peristaltiku a predlžuje pasáž črevom. Loperamid zvyšuje tonus análneho sfinktra, čím znižuje inkontinenciu a nutkanie na stolicu. V randomizovanom, dvojito zaslepenom klinickom skúšaní s 56 pacientami s akútnou hnačkou, ktorí užívali loperamid, sa pozoroval nástup antidiaroického účinku do jednej hodiny po podaní jednorazovej dávky 4 mg.

Diosmektit

Bolo preukázané, že diosmektit:

– absorbuje črevné plyny u dospelých,

– obnovuje normálnu priepustnosť slizníc v klinickej štúdii uskutočnenej u detí s gastroenteritídou.

Vďaka svojej štruktúre a vysokej plastickej viskozite, diosmektit má silnú kryciu schopnosť na gastrointestinálnej sliznici.

Toxicko-farmakologické štúdie ukazujú, že diosmektit:

– pôsobí ako stabilizátor hlienu a chráni bunky sliznice gastrointestinálneho traktu pred agresívnymi látkami, ako sú kyselina chlorovodíková, soli žlčových kyselín a iné dráždivé látky,

– vykazuje vysokú adsorpčnú kapacitu pre enterotoxíny, baktérie a vírusy,

– posilňuje bariéru črevnej sliznice,

– diosmektit obnovuje defekty epitelovej bariéry vyvolané prozápalovým cytokínom TNF-alfa (ktorý je zapojený do niekoľkých črevných ochorení: infekčné hnačky, zápalové ochorenie čriev a potravinové alergie).

Uhličitan vápenatý a hydrogénuhličitan sodný

Po užití tento liek rýchlo reaguje so žalúdočnou kyselinou a vytvorí ochrannú bariéru (vrstvu) gélu kyseliny algínovej s takmer neutrálnym pH, ktorá pláva na povrchu obsahu žalúdka. Tým účinne zabraňuje gastroezofageálnemu refluxu, čo môže trvať až po dobu 4 hodín. V závažných prípadoch môže byť táto vrstva spätne vypudená do pažeráka, prednostne pred obsahom žalúdka, a pôsobiť tu upokojujúco.

Uhličitan vápenatý neutralizuje žalúdočnú kyselinu, čím poskytuje rýchlu úľavu od poruchy trávenia a pálenia záhy. Tento účinok je zvýšený pridaným hydrogénuhličitanom sodným, ktorý má tiež neutralizačný účinok. Celková neutralizačná kapacita lieku pri najnižšej dávke 2 tablety je približne 10 mEqH+.

Ibuprofén

Ibuprofén, derivát kyseliny propiónovej, je nesteroidové antireumatikum s dobrým analgetickým, protizápalovým a antipyretickým účinkom. V nižších dávkach pôsobí analgeticky, vo vyšších protizápalovo. Protizápalový účinok je daný inhibíciou cyklooxygenázy s nasledovnou inhibíciou biosyntézy prostaglandínov. Zápal sa zmierňuje znížením uvoľňovania mediátorov zápalu z granulocytov, bazofilov a žírnych buniek. Ibuprofén znižuje citlivosť ciev voči bradykinínu a histamínu, ovplyvňuje produkciu lymfokínov v T-lymfocytoch a potláča vazodilatáciu. Tlmí aj agregáciu krvných doštičiek. Vyznačuje sa dobrou gastrointestinálnou znášanlivosťou. Analgetický účinok nastupuje po pol hodine, maximálny antipyretický účinok sa dosiahne po 2 – 4 hodinách. Antipyretický účinok trvá 4 – 8 aj viac hodín, analgetický 4 – 6 hodín.

Experimentálne údaje naznačujú, že ibuprofén môže pri súčasnom dávkovaní kompetitívne inhibovať účinok nízkej dávky kyseliny acetylsalicylovej na agregáciu trombocytov. Niektoré farmakodynamické štúdie preukázali, že pri jednej dávke ibuprofénu 400 mg užitého v priebehu 8 hodín pred alebo v priebehu 30 minút po užití dávky kyseliny acetylsalicylovej s okamžitým uvoľňovaním (81 mg) došlo k zníženému účinku kyseliny acetylsalicylovej na tvorbu tromboxanu alebo agregáciu trombocytov. Hoci existujú nejasnosti s ohľadom na extrapoláciu týchto údajov na klinickú situáciu, nedá sa vylúčiť možnosť, že pravidelné, dlhodobé používanie ibuprofénu môže znížiť kardioprotektívny účinok nízkej dávky kyseliny acetylsalicylovej.

Flurbiprofén

Indikovaný na tlmenie bolesti a opuchu pri zápalových a infekčných ochoreniach dutiny ústnej a hltanu bakteriálneho alebo vírusového pôvodu.

Benzydamínium-chlorid

Indikovaný na symptomatickú liečbu zápalových procesov v ústnej dutine a hltane (ako sú parodontitída, tonzilitída, gingivitída, glositída, faryngitída, stomatitída, afty a pod.). Ďalšou indikáciou je podporná liečba po chirurgických a stomatologických zákrokoch v orofaryngeálnej oblasti.

Cetylpyridíniumchlorid

Indikované na protizápalovú, analgetickú a antiseptickú liečbu podráždeného hrdla, úst a ďasien, pri gingivitíde a faryngitíde.

Diklofenak

Diklofenak je nesteroidové protizápalové liečivo (NSAID) s výraznými analgetickými, protizápalovými a antipyretickými vlastnosťami. Primárnym mechanizmom účinku diklofenaku je inhibícia biosyntézy prostaglandínov prostredníctvom cyklooxygenázy typu 2.

Xylometazolín

Xylometazolín, imidazolový derivát, je sympatomimetikum s alfa-adrenergným účinkom. Účinkuje priamo na alfa-adrenergných receptoroch a neúčinkuje na beta-adrenoreceptoroch. Má vazokonstrikčné účinky, a tak znižuje prekrvenie a opuch nosovej sliznice, čím uľahčuje dýchanie nosom a vedie k zlepšenému uvoľňovaniu sekrétu.

Pri lokálnom podaní vo forme nosového dekongestíva účinkuje xylometazolín rýchlo a vykazuje dlhodobú úľavu.

Nástup účinku sa obvykle dostaví v priebehu 5 – 10 minút. Dekongestívny účinok je predĺžený a trvá až 10 hodín. Kyselina hyalurónová vo forme sodnej soli, glycerol a sorbitol majú zvlhčujúci účinok. Kyselina hyalurónová vo forme sodnej soli, glycerol a sorbitol chránia a zvlhčujú sliznicu nosa, a tým vytvárajú optimálne prostredie pre hojivý proces.

Oxymetazolín

Oxymetazolín má sympatomimetické, vazokonstrikčné účinky, čo sa prejavuje dekongesciou zdurenej sliznice a znížením nadmernej sekrécie. Dekongescia nosovej sliznice taktiež otvára a rozširuje ústia prínosových dutín a Eustachovej trubice, čo uľahčuje odtok sekrétov a zabraňuje prieniku a množeniu baktérií.

Tramazolíniumchlorid

Je to α-sympatomimetikum, má vazokonstrikčný účinok a okamžite znižuje opuch sliznice nosa. To vedie k rýchlej a dlhotrvajúcej dekongescii sliznice nosových ciest. Po intranazálnom podaní sa do 5 minút dostaví lokálna vazokonstrikcia a trvá 8–10 hodín.

Pankreatín

Je získaný z bravčových pankreasov. Blízka príbuznosť zloženia bravčového a ľudského pankreatínu zabezpečuje vysokú účinnosť a dobrú znášanlivosť. Vysoko aktívne pankreatické enzýmy hydrolyzujú tuky na glycerol a mastné kyseliny, bielkoviny na peptidy a aminokyseliny, škroby na dextríny a cukry a nahrádzajú tak exokrinnú funkciu insuficientného pankreasu. Podporou trávenia a resorpcie potravy sa upravia aj sekundárne poruchy zažívacieho traktu ako je nadúvanie, pocit plnosti, meteorizmus a steatorea.

Simetikón

Stabilný, povrchovo aktívny polydimetylsiloxán. Mení povrchové napätie plynových bublín nachádzajúcich sa v natrávenej potrave a v hliene tráviaceho traktu, čím dochádza k ich rozpadu. Uvoľnené plyny sa potom môžu absorbovať črevnými stenami a eliminovať pomocou črevnej peristaltiky.

Simetikón pôsobí výlučne fyzikálne, nezúčastňuje sa na chemických reakciách a je farmakologicky a fyziologicky inertný.

Organická soľ hliníka

Ušná instilácia na lokálne použitie s obsahom organickej soli hliníka s adstringentným účinkom. Organická soľ hliníka v mieste pôsobenia koaguluje povrchovú vrstvu bielkoviny, čím vytvára na povrchu kože a sliznice vrstvu, ktorá uľahčuje hojenie a epitelizáciu.

Spoluautor: PharmDr. Patrícia Martišovičová

Kľúčové slová / ,
Indikácie /

Nenechaj si ujsť najnovšiu limitku

Jej posolstvom je vyjadriť osobnosť farmaceuta ako odborníka a poskytnúť mu kvalitné oblečenie do lekárne alebo na voľný čas, v ktorom sa bude cítiť pohodlne.

Stiahni si mobilnú appku

Už čoskoro bude vzdelávanie ešte jednoduchšie. Vďaka mobilnej appke pre Android a iOS, ktorú spustíme v roku 2024, budeš mať novinky a edukatívny obsah pre farmaceutov vždy poruke. 

Sleduj nás a nenechaj si ujsť túto novinku.