Miesto farmaceuta v liečbe bronchiálnej astmy inhalačnými prípravkami
>
>
Miesto farmaceuta v liečbe bronchiálnej astmy inhalačnými prípravkami
Cieľ projektu

Úloha farmaceutov pri používaní inhalátorov je zásadná nielen pre dosiahnutie počiatočnej správnej dávky liečiva, ale aj pri jej udržiavaní, a to za predpokladu správnej inhalačnej techniky. Podľa WHO až 50% astmatických pacientov je neadherentných k liečbe v dôsledku nesprávnej inhalačnej techniky. Od 1. 1. 2016 prebieha v nórskych lekárňach projekt pre astmatických pacientov s názvom ,,Inhalationsveiledning“, v preklade ,,Poučenie o inhalácii“. Jeho hlavným cieľom je naučiť pacientov správnu inhalačnú techniku prostredníctvom zaškolených farmaceutov. Projekt poukazuje na pridanú hodnotu farmaceuta, ktorý edukáciou pacienta o správnej inhalačnej technike môže významne prispieť k zlepšeniu adherencie k liečbe. Naše tvrdenia plánujeme podporiť nielen skúsenosťou z nórskeho prostredia, ale aj transferom našich poznatkov a skúseností z Nórska do slovenského prostredia verejných lekární. V prvej etape projektu plánujeme zapojiť a edukovať lekárnikov verejných lekární v prepojení na pridružené nemocničné lekárne a oddelenia klinickej imunológie a alergológie príslušných nemocníc. Prednášky budú zamerané na možnosti zlepšenia adherencie k liečbe astmatických pacientov. V druhej etape bude súčasťou projektu experimentálna práca. Jej cieľom je overiť stanovené hypotézy o význame edukácie pacienta lekárnikom s cieľom zlepšiť adherenciu k inhalačnej liečbe.

Ďalším dôležitým aspektom nórskeho projektu je spôsob poskytovaného vzdelávania pre pacienta/ov. Zistilo sa, že najúčinnejšou technikou zaškolenia pacienta pri správnom použití inhalátora je verbálna inštruktáž kombinovaná s fyzickou demonštráciou. Na záver projektu daná lekáreň získa pneumobox – užitočnú pomôcku pre znázornenie správnej techniky inhalovania farmaceutom počas dispenzácie.

Osvetu o význame správnej inhalačnej technike pre samotných pacientov a farmaceutov chceme realizovať aj na sociálnej sieti (Instagram), kde budeme informovať verejnú i odbornú spoločnosť o samotnom ochorení, liečbe, prevencii, správnej inhalačnej technike a tiež o kritických chybách pri manipulácii s inhalátorom. Súčasťou toho bude ,,giveaway“ súťaž o pneumobox pre jedného farmaceuta a zdravotnícky balíček pre jedného z pacientov, ktorý sa zúčastní kvízu na konci tohto projektu.

Cieľom projektu je poukázať na skutočnosť, že farmaceut môže významne prispieť k zlepšeniu adherencie pacientov k liečbe bronchiálnej astmy. Pri dispenzácii lieku konkrétneho inhalačného prípravku má lekárnik príležitosť podstatnou mierou ovplyvniť správnosť aplikácie inhalačného lieku. Výstupom tejto iniciatívy je zlepšiť adherenciu k liečbe, ako jedného z ukazovateľov kvality farmaceutickej starostlivosti.

Chceme zabezpečiť transfer skúseností získaných z nórskeho prostredia počas povinnej lekárenskej praxe, rozšíriť poznatky farmaceutov v danej oblasti a/alebo aktualizovať potreby pre skvalitnenie dispenzácie s cieľom zlepšiť adherenciu astmatického pacienta k liečbe, minimalizovať náklady spojené s liečbou a zvýšiť kvalitu života pacienta.

Dôležitou súčasťou projektu je tiež zabezpečiť informovanosť laickej verejnosti, pacientov, o samotnom ochorení, liečbe, prevencii, správnej inhalačnej technike a tiež o kritických chybách pri manipulácii s inhalátorom.

Projekt nadväzuje na výsledky záverečnej diplomovej práce realizovanej na Katedre galenickej farmácie FAF UK v Bratislave pod vedením PharmDr. Milici Molitorisovej, PhD., v r. 2020.

Zodpovedná osoba za projekt:

Eva Sís

Zúčastnené osoby na projekte:

Eva Sís

Lekáreň:

Verejná lekáreň UNB v Nemocnici Staré Mesto, Bratislava

Miesto vykonania projektu:

Verejná lekáreň UNB v Nemocnici Staré Mesto, Bratislava

Dátum realizácie:

1.11.2020 - 30.11.2020

Predpokladaný počet účastníkov:

500

Zadajte frázu, ktorú hľadáte a stlačte enter

Shopping Cart

Žiadne produkty v košíku.

SF.sk test

FREE
VIEW