Ďalšie príspevky

Ďalšie príspevky

Poskytovanie lekárenskej starostlivosti pre utečencov z Ukrajiny

Súčasná situácia priniesla mnoho praktických otázok k výdaju liekov utečencom z vojnou zasiahnutej Ukrajiny. Je zrejmé, že každý, či už štát, alebo samotný lekárnik sa snaží čo najviac pomôcť ľuďom v ťažkej situácii, no je dôležité, aby pomoc bola vykonaná nielen rýchlo, ale aj administratívne správne. A keďže je tento výdaj pomerne komplikovaný, spolu s kolegami sme sa vám pokúsili zhrnúť, ako v prípade poskytovania lekárenskej starostlivosti utečencom postupovať.

Najprv trochu legislatívy: ,,Ministerstvo vnútra SR uhrádza za cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska, ktorý nie je  verejne  zdravotne  poistený  zdravotnú  starostlivosť v  rozsahu neodkladnej zdravotnej  starostlivosti v zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, prostredníctvom príslušného centra podpory podľa územného členenia azylových zariadení migračného úradu MV SR. V prípadoch hodných osobitného zreteľa, ak sa na základe individuálneho posúdenia zdravotného stavu cudzinca zistia osobitné potreby, aj nad rámec neodkladnej zdravotnej starostlivosti. V  zmysle  tohto  zákona  poskytovateľ  zdravotnej  starostlivosti nesmie odmietnuť poskytnúť neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Migračný úrad MV SR na poskytovanie zdravotnej starostlivosti vydá cudzincovi žiadajúcemu o poskytnutie dočasného útočiska doklad o oprávnení na poskytnutie zdravotnej starostlivosti.“


Na to, aby lekárnik vedel rozlíšiť mieru poskytovanej starostlivosti a tiež spôsob jej vykazovania, je potrebné rozlišovať ľudí nasledovne:

  1. Utečenec z Ukrajiny v prípade, že Slovensko bude pre nich len tranzitujúcou krajinou

Lekársky predpis vydaný takejto osobe je na rubovej strane označený nápisom „UA TRANZIT“ a musí byť papierový. Neuplatňujú sa preskripčné ani indikačné obmedzenia a to ani pri preskripcii ani pri dispenzácii.  V prípade receptu s UA TRANZIT si pacient hradí doplatok za lieky ako bežný poistenec, t.j. lieky vydávame podľa kategorizácie. Lekáreň pri výdaji vytvára dispenzačný záznam s označením štátu poistenca (plní sa IDČ, pohlavie a štát UA) a následne vystavuje faktúru typu „CU“. K faktúre je povinná príloha, a to scan, prípadne fotokópia identifikačného dokladu, na základe ktorého bol vydaný liek.

  1. Odídenec s dočasným útočiskom + žiadateľ o azyl

Osobám s týmto statusom poskytuje PZS iba akútnu a neodkladnú zdravotnú starostlivosť.  Pacient sa musí preukázať dokladom, ktorý mu vydalo MV SR – Migračný úrad (v prípade, že MV SR ešte nevydalo doklad, tento pacient sa môže preukázať aj iným dokladom, ktorý preukazuje, že o azyl bolo žiadané). Predpis MUSÍ byť papierový a na rubovej strane nájdeme označenie „UA DOČAS / AZYL“. Výška úhrady za lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny je v plnej cene (teda na plnú úhradu poisťovne) v zmysle Zoznamu kategorizovaných liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. Dispenzačný záznam sa nerealizuje.

Papierová forma Rp bude priložená aj k faktúre za poskytnutú lekárenskú zdravotnú starostlivosť, ktorá je tiež len v papierovej forme a je vystavená na MV SR. K faktúre je povinná príloha scan, prípadne fotokópia identifikačného dokladu a originály lekárskych predpisov alebo poukazov s vyznačením úhrady zdravotnej poisťovne a pacienta. Lekáreň následne zasiela faktúru spolu s prílohami na adresu VšZP.

  1. Utečenec z UA disponujúci preukazom poistenca VšZP – Osoba s doplnkovou ochranou

 Takáto osoba sa preukazuje preukazom VšZP pre osobu s udelenou doplnkovou ochranou. Preukaz oprávňuje držiteľa na čerpanie plnej zdravotnej starostlivosti na území SR, avšak opäť je akceptovaný iba papierový lekársky predpis. Lekáreň vytvára dispenzačný záznam na VšZP so štátom poistenca (povinné polia pre tento typ DZ sú: RČ/IDČ, pohlavie a štát = UT). Je potrebné sledovať preskripčné a indikačné obmedzenia, pri takomto Rp si pacient hradí doplatok za lieky ako bežný poistenec, t.j. lieky vydávame podľa kategorizácie. Tak ako pre typ poistencov SK alebo EÚ, CU vystaví po ukončení mesiaca aj faktúru typu „UT“ a podá ju cez ePobočku VšZP.

Ing. Jozef Fiebig
generálny riaditeľ NRSYS s.r.o.

Kľúčové slová /

Nenechaj si ujsť najnovšiu limitku

Jej posolstvom je vyjadriť osobnosť farmaceuta ako odborníka a poskytnúť mu kvalitné oblečenie do lekárne alebo na voľný čas, v ktorom sa bude cítiť pohodlne.

Pripravujeme mobilnú appku

Už čoskoro bude vzdelávanie ešte jednoduchšie. Vďaka mobilnej appke pre Android a iOS, ktorú spustíme v roku 2024, budeš mať novinky a edukatívny obsah pre farmaceutov vždy poruke. 

Sleduj nás a nenechaj si ujsť túto novinku.

Som farmaceut

FREE
VIEW