PharmDr. Peter Stanko

>
PharmDr. Peter Stanko

Študoval na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave, ktorú úspešne ukončil v roku 2001. Od tej doby nepretržite pracoval v Univerzitnej lekárni FaF UK v Bratislave, kde sa okrem bežnej magisterskej práci venoval 6 rokov výučbe študentov denného štúdia farmácie, zahraničným študentom a neskôr aj praktikantom v rámci predmetu Lekárenská prax, ktorej uvádzaní do výučby sa spolupodieľal.

V lekárni spoluzakladal lekárenskú ambulanciu, ktorá funguje dodnes a ktorej činnosť bola a je zameraná na dispenzačnú činnosť, nadštandardné liekové poradenstvo a prevenciu chronických ochorení. Je autorom a spoluautorom viacerých kampaní a projektov zameraných na zvyšovanie kvality lekárenskej starostlivosti. Predovšetkým vďaka týmto projektom mohlo byť v roku 2011 zákonom ustanovené, že integrálnou súčasťou lekárenskej starostlivosti sú aj rutinné fyzikálne a biochemické vyšetrenia. Sedem rokov externe vyučoval dispenzačnú činnosť a lekárenskú komunikáciu aj na Strednej zdravotnej škole pre maturantov odboru farmaceutický laborant.

Počas 8 rokov pôsobil vo vedení Slovenskej lekárnickej komory, z toho 4 roky pôsobil ako koordinátor nadnárodného lekárnického networku pod názvom EuroPharm Forum. V roku 2007 spoluzakladal ADC Číselník, kde mal na starosti predovšetkým vývoj a tvorbu dispenzačných nástrojov, systému overovania interakcií a databázových a klasifikačných systémov, ktoré lekárne používajú na dennej báze. Dlhoročne je aktívny na poli sústavného vzdelávania farmaceutov, kde sa špecializuje predovšetkým na prezenčné a dištančné vzdelávanie farmaceutov v oblasti správnej dispenzácie a liekového poradenstva.

Aktuálne sa popri „materských“ povinnostiach aktívne venuje ďalším projektom z oblasti lekárenskej starostlivosti, z ktorých treba spomenúť predovšetkým Medifo – lekárenská starostlivosť a Prevencia cievnej mozgovej príhody cestou včasnej detekcie atriálnej fibrilácie vo verejnej lekárni, ktorá je predmetom jeho doktorandského štúdia.

Odborné články

Správna dispenzácia: Kašeľ

Kašeľ je obranný dýchací reflex, signalizujúci ochorenie alebo iné podráždenie alebo poškodenie dýchacích ciest. Je vyvolaný dráždením receptorov dýchacích ciest a pohrudnice chemickými alebo nechemickými

Viac »

Zadajte frázu, ktorú hľadáte a stlačte enter

Shopping Cart

Žiadne produkty v košíku.

SF.sk test

FREE
VIEW